Excalibur Silver Metallic Vegas 2-3 oz Leather Cow Hides