Electric Blue Oasis Metallic Vegas 2-3 oz Cow Sides | The Leather Guy Electric Blue Oasis Metallic Vegas 2-3 oz Cow Sides – The Leather Guy