Electric Blue Oasis, 2-3 oz Cow Sides, Metallic Vegas